دریافت فایل(آشنایی با تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزا)

ر آن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 101 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول: توليد اشعه 2 1 1 توليد اشعة X 3 2 1 تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق 5 3 1 اشعه كاتديك 5 4 1 مولدهاي اشعة X 6 5 1 بتاترون Betatron 8 6 1 دستگاههاي مولد اشعة X 9 7 1 مدار دستگا...
دریافت فایل(آشنایی با تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزا)|30016627|dks30011535|آشنایی با تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزار آن
مشخصات فایل مورد نظر در مورد آشنایی با تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ر آنفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 101

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه 1فصل اول: توليد اشعه 21 1 توليد اشعة X 32 1 تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق 53 1 اشعه كاتديك 54 1 مولدهاي اشعة X 65 1 بتاترون Betatron 86 1 دستگاههاي مولد اشعة X 97 1 مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور 108 1 توليد اشعة X نافذ 129 1 شتاب دهندة خطي 1310 1 خواص اشعة X 1511 1 اشعه نرم 1512 1 پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده 16فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه 191 2 نماد كلي يك دستگاه اشعة X 202 2 شرح عمومي دستگاه اشعة X 213 2 X RAY 24فصل سوم: سخت افزار 281 3 معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه 291 1 3 سيستم سوئيچهاي اصلي 292 1 3 سيستم برق Power 303 1 3 سيستم چشم الكترونيكي 314 1 3 سيستم كنترل 325 1 3 سيستم تسمه نقاله 346 1 3 سيستم توليد اشعة X 367 1 3 سيستم توليد تصوير 362 3 سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system 371 2 3 مدار Fan unit , Power on 393 3 سيستم تغذيه Power system 401 3 3 توليد ولتاژ run Tim meter , DC 402 3 3 كليد روشن سيستم توليد X RAY و نمايشگر X RAY 414 3 سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system 435 3 سيستم كنترل Control system 481 5 3 كي برد (Keyboard) 502 5 3 سوئيچ سرويس service switch 513 5 3 سوئيچ پايي Foot mat Switch 514 5 3 سوئيچ دستي Hi Top 515 5 3 علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lamps/buzzer 516 5 3 چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter 526 3 سيستم تسمه نقاله Conveyor system 521 6 3 سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز 522 6 3 Conveyor system equipped with streimetz circuit 553 6 3 MOTION PICK UP 587 3 سيستم توليد اشعه X RAY generating system X 591 7 3 منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY 602 7 3 توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION 613 7 3 آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 614 7 3 آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 615 7 3 نمايش دهنده X Ray ON indication X Ray on 638 3 سيستم توليد تصوير Image generating System 631 8 3 خط الكترونيكي line electronics 642 8 3 پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps ) 679 3 پردازش سيگنال خط line signal processing 671 9 3 در وضعيت offset (جبران)، 6810 3 برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs 6911 3 حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3 70فصل چهارم: نرم افزار 73مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard 741 4 روشن كردن سيستم 772 4 پروسة بازرسي 781 2 4 وقفه و تداوم بازرسي 802 2 4 ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها 823 4 برنامه ريزي سيستم 831 3 4 منوي اصلي MAIN MENU 842 3 4 منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU 863 3 4 سيستم Hi TOP SYSTEM HI TOP 884 3 4 بزرگنمايي ZOOM 895 3 4 مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 906 3 4 جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING 904 4 ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION 911 4 4 تصوير سياه و سفيد B/ W image 922 4 4 سيستم / Hi MAT تصوير رنگي Hi MAT تشخيص مواد 923 4 4 توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI MAT 934 4 4 توابع خاص VARY 02/02 VARY SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi MAT) 975 4 4 تابع ارزيابي تصوير SUPER ENHANCEMENT 986 4 4 كنتراست اضافي HIGH 987 4 4 تابع CAT 988 4 4 تابع NEG (منفي) 999 4 4 تصوير رنگي HI CAT 9910 4 4 تصوير HI CAT براي سيستمهاي HI MAT 10011 4 4 توابع ارزيابي تصوير VARY CAT 1011 11 4 4 تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION) 1012 11 4 4 تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM 102فهرست منابع و مأخذ 103

مقدمهحفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز مي‎شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز مي‎باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.فصل 1توليد اشعه

توليد اشعه1 1 توليد اشعه Xدر سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه گرفت كه پيدايش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئي كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به اين جهت آن را اشعه (X RAY) ناميد. رونتگن ضمن آزمايشهاي مكرر تعدادي از خواص اين اشعه را كشف و نتيجة مطالعات خود را به انجمن پزشكي وورستبورگ به شرح زير گزارش داد:1 اشعه X نامرئي است و به خط مستقيم سير مي كند و در ميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف نمي گردد.2 در بعضي اجسام خاصيت فلوئورانس ايجاد مي نمايند و صفحه عكاسي را نيز متاثر مي سازد.3 از اغلب اجسامي كه براي نور مرئي حاجب است عبور مي كند و ضمن عبور از هوا يا گاز ها توليد جفت يون مي نمايد.بلافاصله پس از كشف اشعه X بوسيله رونتگن امكان از آن را در پزشكي مطرح گرديد و در همان سال مقالات متعددي راجع به موارد استعمال آن در پزشكي انتشار يافت.مطالعات دربارة خواص اشعه X بوسيله ساير محققين دنبال شد و ماهيت ارتعاشي آن با تشكيل طيف و ساير خواص نوري به اثبات رسيد. بعدها با استفاده از نظريه كوانتاي پلانك و تئوري انيشتين، چگونگي توليد و انتشار اشعه X و تشگيل طيف اتصالي و مختص آن تعبير و تفسير گردد.

هنوز يكسال از كشف اشعه X نگذشته بود كه گزارشهايي دربارة تاثير آن بر پوست بدن و سرخي شبيه سوختگي با اشعه آفتاب انتشار يافت و نيز معلوم گرديد كه اين اشعه با مقدار كافي سبب ريزش موها مي شود و به همين دليل از آن براي درمان كچلي استفاده كردند. بعدها دو دانشمند فرانسوي بنامهاي برگوئيه و تري بوند و (BERGONIE & TRIBONDEA)قوانين حساسيت بافتها را نسبت به اين اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدريجاً ساير خواص و اثرات بيوليژيگي و پزشكي آن بوسيله دانشمندان كشف و مورد تحقيق قرار گرفت بطوريكه امروزه كمتر نكتة مهمي در اين خصوص وجود دارد.مهمترين مورد استعمال اشعه X در پزشكي تشخيص تعداد زيادي از بيماريها و درمان بعضي از امراض است بطوريكه پرتوشناسي يكي از اركان مهم تشخيص را تشكيل مي دهد و بخش راديولوژي جزء لاينفك هر مؤسسه درماني مي باشد.

مطالب دیگر:
پاورپوینت اصول معماری سبزپاورپوینت طبیعت، انسان، حیوانپاورپوینت معماری بیونیک (معماری طبیعی)پاورپوینت معماری باستان چین- هماهنگی انسان با طبیعتپاورپوینت معماری پایدار پیونده دهنده ی انسان طبیعت معماریپاورپوینت مفهوم و اصول معماری پایدارپاورپوینت لاتین Green Technology Wonders of the Worldپروژه با عنوان: تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب matlabپاورپوینت معماری ارگانیک (معماری آلی)پاورپوینت معماری سبز و بام سبزپاورپوینت صفر تا صد مبحث بیونیکپاورپوینت مطالعه کامل معماری پایدارپاورپوینت معماری پایدار (Sustainable architecture)پاورپوینت تاثیر و کاربرد گیاهان در معماریتوابع فارسی در اکسل Microsoft Excelپاورپوینت تهیه طرح معماری مجتمع های مسکونیپاورپوینت ورزشگاه مدرن امام رضا (ع)پاورپوینت تغذیه در المپیک 2012 لندنپاورپوینت مطالعه ورزشگاه حسین رضا زادهپاورپوینت مجموعه ورزش آزادی تهرانپاورپوینت برنامه های فیزیکی سالن چند منظورهپاورپوینت استانداردهای ورزشگاهپاورپوینت تحلیل بیمارستان میلادپاورپوینت تجزیه و تحلیل بیمارستان صارمپاورپوینت انسان شناسی و عصب پژوهی چشم اندازهای یک حوزه ی بین رشته ای